Privatumo politika | „Pickit siuntos“

Paskutinis redagavimas: 2021-12-13


„Pickit siuntos“ (parcels.pickit.lt) platformos (toliau – „Platforma“) valdomos MB Venderesas, į. k. 305923222 (toliau – „Platformos valdytojas“ arba „Duomenų valdytojas“ arba „Mes“) valdytojas rūpinasi savo Platformos naudotojo (toliau – „Naudotojas“ arba „Jūs“) duomenų saugumu ir privatumu.

Ši Privatumo politika yra skirta pateikti informaciją apie tai, kaip Platformos valdytojas tvarko ir saugo Jūsų duomenis, Jums naudojantis Platforma. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą, kiek tai susiję su Jūsų naudojimusi Platforma, nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) ir kiti teisės aktai.


  1. Sąvokos

1.1. Asmens duomenys - reiškia bet kokią informaciją, pagal kurią galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys:

1.1.1. kai to reikalauja Platformos funkcionalumas, IP adresas;

1.1.2. pirkėjo vardas ir pavardė, lytis, el. pašto adresas ir kiti kontaktiniai duomenys;

1.1.3. pirkėjo kontaktiniai duomenys - elektroninio pašto adresas ir telefono numeris, adresas, jeigu tokie duomenys reikalingi užsakymui tęsti;

1.1.4. platformoje registruojamų siuntų gavėjo (toliau – „Gavėjas“) vardas ir pavardė;

1.1.5. Gavėjo duomenys - elektroninio pašto adresas ir telefono numeris, adresas, pristatymo punktas, jeigu tokie duomenys reikalingi užsakymui tęsti;

1.1.6. pirkėjo pasirinktas mokėjimo būdas ir įvesti mokėjimo duomenys;

1.1.7. atliktų užsakymų istorija;

1.1.8. kitus viešai prieinamus duomenis, kuriais Jūs pasidalinote naudodamasis Platforma.

1.2. Asmens duomenų tvarkymas - reiškia bet kokią su asmens duomenimis atliekamą operaciją (tokią kaip - informacijos rinkimas, redagavimas, keitimas, įrašymas, saugojimas, prieigos suteikimas, užklausų pateikimas, archyvavimas ir pan.).

1.3. Duomenų subjektas - bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Platformos valdytojas.


  1. Jūsų asmens duomenų tvarkymas naudojantis Platforma

2.1. Pateikdamas duomenis Platformai, Duomenų subjektas sutinka, kad Asmens duomenys būtų naudojami Platformos valdytojui siekiant užtikrinti Platformos funkcionavimą Duomenų subjekto pageidaujamais tikslais.

2.2. Jūsų asmens duomenis Platformos valdytojas tvarko šiais pagrindais:

2.2.1. Platformos valdytojas gauna aiškiai išreikštą Jūsų sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis tokiu būdu, t.y. kai Jūs sukuriate asmeninę Naudotojo paskyrą;

2.2.2. Jūs atliekate užsakymą Platformoje, kuris yra priimamas ir vykdomas, tokiu būdu sudarant sutartį su Jumis ir ją vykdant;

2.2.3. taip pat tais atvejais kai Platformos valdytojas turi tvarkyti Jūsų duomenis turėdamas teisinę pareigą;

2.2.4. yra įgyvendinami Platformos administratoriaus teisėti interesai. Mes tvarkysime Jūsų Asmens duomenis, jeigu tam turime teisėtą interesą ir toks duomenų tvarkymas nepažeidžia Jūsų interesų ir teisių apsaugos.

2.3. Bendrovė Jūsų duomenis tvarko šiais tikslais:

2.3.1. efektyviam, optimaliam ir Jums patogiam Platformos funkcionavimui;

2.3.2. siekiant užtikrinti sklandų Platformos administravimą;

2.3.3. Jūsų asmeninės paskyros registravimui ir palaikymui;

2.3.4. tinkamam Jūsų užsakytų paslaugų suteikimui;

2.3.5. siekiant Jums pateikti aktualią informaciją, atsakyti į Jūsų klausimus, užklausas;

2.3.6. vykdant statistinę ir kitą analizę, skirtą tobulinti Platformos veiklą ir Jūsų patirtį ja naudojantis;

2.3.7. kai lankotės Platformoje, Platformos administratorius gali tvarkyti Jūsų IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, šie Asmens duomenys yra renkami slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba Naudotojo sutikimo pagrindu.

2.3.8. kitiems tikslams, kurie gali būti Jums nurodomi Jūsų duomenų pateikimo metu.


  1. Asmens duomenų teikimas trečiosioms šalims

3.1. Mes įsipareigojame jūsų Asmens duomenų atžvilgiu laikytis konfidencialumo pareigos. Jūsų Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

3.2. Platformos valdytojas taip pat gali teikti asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.


  1. Asmens duomenų saugojimo terminas

4.1. Jūsų asmens duomenis saugome tik tokį laikotarpį, kuris yra būtinas privatumo politikoje numatytų tikslų įgyvendinimui.

4.2. Jeigu 10 metų nebūnate aktyvus Platformos asmeninėje Naudotojo paskyroje, Jūsų asmens duomenys yra ištrinami, o užsakymų informacija archyvuojama iki kol ši informacija tampa nebeaktuali ir neturi įtakos Platformos veikimui.

4.3. Jūs taip pat galite pareikalauti, kad Jūsų asmeninė paskyra Platformoje ir ar kitose Platformos valdytojui priklausančiose platformose būtų panaikinta.


  1. Nepilnamečių Asmens duomenys

5.1. Mes rūpinamės nepilnamečių privatumo apsauga. Informuojame, kad Platformos valdytojo platformos, įskaitant iš šią Platformą, nėra pritaikytos asmenims, jaunesniems nei 14 metų amžiaus.

5.2. Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, gali teikti Asmens duomenis Platformos valdytojui visais įmanomais šaltiniais tik gavęs savo tėvų ar globėjų sutikimą. Platformos valdytojas pasilieka teisę nepriimti ar apdoroti nepilnamečio asmens duomenų iki kol Platformos valdytojas sulauks nepilnamečio asmens tėvų ar globėjų raštiško sutikimo dėl tokių duomenų teikimo.


  1. Duomenų subjektų teisės

6.1. Būdamas Duomenų subjektu, turite šias Duomenų subjekto teises:

6.1.1. Teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą („teisė žinoti“).

6.1.2. Teisė susipažinti su tvarkomais duomenimis („teisė susipažinti“).

6.1.3. Teisė reikalauti ištaisyti duomenis („teisė ištaisyti“).

6.1.4. Teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“). Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.

6.1.5. Teisė apriboti duomenų tvarkymą („teisė apriboti“).

6.1.6. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu.

6.1.7. Teisė į duomenų perkeliamumą. Teisė į duomenų perkeliamumą negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose ir tai atvejais, kai Platformos valdytojas neturi techninių galimybių pateikti šiuos duomenis dėl techninių Platformos valdytojo priežasčių.

6.1.8. Teisė reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas, įskaitant profiliavimą.

6.1.9. Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

6.2. Siekdami įgyvendinti savo teises, galite pateikti mums paklausimą ar prašymą raštu: duomenys@pickit.lt. Gavę tokio pobūdžio prašymą ar paklausimą iš Jūsų, galime paprašyti Jūsų užpildyti reikiamas formas, taip pat - pateikti notariškai patvirtintą Jūsų asmens dokumento kopiją, kuri Mums reikalinga įsitikinti Jūsų tapatybe, siekiant išvengti Asmens duomenų atskleidimo.

6.3. Po Jūsų prašymo ar paklausimo dėl Asmens duomenų tvarkymo gavimo, Mes įsipareigojame ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos pateikti Jums atsakymą ir atlikti prašyme nurodytus veiksmus arba informuoti Jus, kodėl atsisakome juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 mėnesiais, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą.

6.4. Jei Jums paprašius Asmens duomenys yra ištrinami, mes saugosime tik informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti mūsų ir kitų asmenų teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos esate sudarę su mumis.

6.5. Jei manote, kad Jūsų, kaip Duomenų subjekto teisės buvo pažeistos, taip pat galite pateikti skundą Mus prižiūrinčiai Asmens duomenų apsaugos institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis galite rasti inspekcijos svetainėje vdai.lrv.lt.


  1. Slapukų politika

7.1. Platformoje gali būti naudojami slapukai bei kitos sekimo technologijos. Slapukų pagalba, Platforma gali tam tikrą laiką „prisiminti“ Jūsų veiksmus ir pasirinkimus naudojantis Platforma (pvz., paskyros ID, Jūsų parinkties kalbą ir kitas rodymo parinktis).

7.2. Mes naudojame slapukus bei kitas sekimo technologijas norėdami sužinoti daugiau apie svetainės lankytojų naršymo įpročius, kompiuterio tipą, naršymo laiką bei kitą informaciją, kurią teikią sekimo technologijas teikiančios platformos.

7.3. Jūs galite kontroliuoti Slapukus Platformos valdytojo platformose, įskaitant ir šią Platformą. Turite teisę pasirinkti, ar norite priimti Slapukus bei kitas Mūsų naudojamas sekimo technologijas, ar norite slapukus išjungti visiškai, ar tik tam tikrus iš jų.

7.4. Daugiau bendros informacijos apie slapukų naudojimą galite rasti allaboutcookies.org. Jeigu nuspręsite išjungti visus ar tam tikrus Slapukus mūsų Platformoje, tai gali turėti įtakos Svetainės veikimui, gali sulėtinti jos veikimo greitį, apriboti tam tikrų funkcijų prieinamumą. Jums taip pat bus reikalinga kaskart, lankantis Svetainėje, iš naujo nustatyti tam tikras parinktis.

7.5. Mes naudojame šių kategorijų slapukus:

7.5.1. Slapuko tipas - Funkcinis slapukas; slapuko tiekėjas – Platformos administratorius.

7.5.2. Slapuko tipas - Analitinis slapukas; slapuko tiekėjas – Google Analytics.

7.6. Slapukų kategorijos ir jų sąrašas gali būti papildomas apie tai iš anksto neinformavus.


  1. Baigiamosios nuostatos

8.1. Informuojame, kad mūsų Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitus tinklalapius, įskaitant trečiųjų šalių valdomus tinklalapius, kuriems nėra taikoma ši privatumo politika. Prašome susipažinti ir įvertinti šių tinklalapių privatumo politiką prieš pateikiant bet kokius savo Asmens duomenis.

8.2. Esant poreikiui, atsižvelgdami į Asmens duomenų apsaugos priemones, kurias taikome, galime atnaujinti ir pakeisti šią privatumo politiką. Platformos valdytojas pasilieka teisę neinformuoti Platformos Naudotojų apie šios Privatumo politikos pokyčius, išskyrus apie Jums taikomus Privatumo politikos pokyčius, apie kurių pasikeitimo faktą Jūs būsite informuoti tarp Jūsų ir mūsų įprastomis komunikacijos priemonėmis arba Platformos asmeninėje Naudotojo paskyroje.