Prekių pirkimo taisyklės ir sąlygos | „Pickit siuntos“

Paskutinis redagavimas: 2022-01-05


 1. BENDROJI INFORMACIJA

1.1. Šios Paslaugų pirkimo ir naudojimosi platforma „Pickit siuntos“ (parcels.pickit.lt) (toliau – „Platforma“), kurios valdytojas yra MB Venderesas, į. k. 305923222 (toliau – „Platformos valdytojas“ arba „Mes“), taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato Platformos naudotojo (toliau – „Naudotojas“ arba „Jūs“ arba „Pirkėjas“) ir Platformos valdytojo tarpusavio teises ir pareigas, naudojimosi Platforma ir pirkimo Platformoje tvarką, atsiskaitymo, paslaugų suteikimo bei pinigų ir paslaugos teikimo metu suteiktos informacijos grąžinimo (atšaukimo) sąlygas.

1.2. Platformos valdytojo Platformoje teikiamos paslaugos suteikia galimybę Naudotojams siųsti Siuntas Siuntų gabenimo bendrovėmis (toliau – „Vežėjai“, „Vežėjas“), su kuriomis Platformos valdytojas yra sudaręs sutartis ir kurios Naudotojui yra pateikiamos Platformoje.

1.3. Pirkėjas privalo atidžiai perskaityti šias Taisykles ir su jomis sutikti. Nesutikus su taisyklėmis, pirkėjas netenka galimybės naudotis Platforma ir atlikti užsakymą Platformoje. Pirkėjas įsipareigoja šių taisyklių laikytis ir prisiimą atsakomybę už jų nevykdymą.

1.4. Siuntų gabenimą atlieka Pirkėjo pasirinktas Vežėjas tarpininkaujant Platformos valdytojui. Pirkėjas Vežėjo paslaugų užsakymo sutartį sudaro su Platformos administratoriumi, tačiau visa atsakomybė dėl teisingo Siuntos perdavimo Vežėjui ir tinkamo Siuntos pristatymo tenka Pirkėjui ir Vežėjui, kurio paslauga buvo užsakyta. Platformos administratorius tarpininkauja spręsdamas ginčą tarp Pirkėjo ir Vežėjo, tačiau neprisiima jokios atsakomybės dėl neatliktų tarpininkaujamų šalių įsipareigojimų.

1.5. Siekiant užtikrinti paslaugų kokybę, sudaryti ir įvykdyti sutartį, Platformos valdytojas Platformoje renka Pirkėjo asmens duomenis, vadovaudamasis Platformos privatumo politika. Asmens duomenys, perduoti Platformai užsakymo metu, gali būti perduoti trečiosioms šalims, tokioms kaip pasirinktas Vežėjas, kitoms būtinąsias užsakymui atlikti paslaugas teikiančioms šalims.

1.6. Nepilnamečiai asmenys užsakymą atlikti gali tik Platformos privatumo politikoje nurodytais duomenų teikimo būdais ir jų teikimo Platformai tvarka. Gali būti taikomi užsakymo pateikimo apribojimai priklausomai nuo pasirinkto Siuntų pristatymo užsakymo Vežėjo taisyklių ir kitų dokumentų, kurie turi įtakos Platformos užsakymo pateikimui.

1.7. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Platformos valdytojas gauna apmokėjimą už užsakytas paslaugas per Platformos užsakymo eigoje pasirinktą mokėjimo būdą.

1.8. Atlikdamas užsakymą Pirkėjas taip pat įsipareigoja laikytis pasirinkto užsakyti paslaugas Vežėjo taisyklių ir kitų dokumentų, kurie turi įtakos Platformoje užsakytų paslaugų įgyvendinimui.

 1. SUTARTYJE VARTOJAMOS SĄVOKOS

2.1. Pakuotė - vienas vienetas (vokas, dėžė, rulonas ir pan.) tinkamai supakuotų ir paženklintų daiktų.

2.2. Siunta - vieno Siuntėjo vienam Gavėjui siunčiama viena ar kelios Pakuotės, aprašytos viename Siuntos dokumente, ir kurios yra pristatomos vienu adresu.

2.3. Gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, nurodytas ant Siuntos Pakuotės bei Siuntos dokumente kaip asmuo, kuris turi teisę priimti Siuntą paskirties vietoje.

2.4. Siuntėjas - juridinis arba fizinis asmuo, perduodantis vežti tinkamai paruoštą (supakuotą ir paženklintą) Siuntą jo nurodytam Gavėjui.

2.5. Papildomos išlaidos - suma, susijusi su Platformoje nurodytų paslaugų teikimu, kuri dėl objektyvių priežasčių negalėjo būti apskaičiuota ir įtraukta į Siuntos gabenimo kainą užsakymo patvirtinimo momentu, bet būtina Siuntos gabenimo užsakymui tinkamai įvykdyti. Pirkėjas, pateikdamas Siuntos užsakymą Platformoje, prisiima riziką dėl papildomos kainos atsiradimo, o šiai kainai atsiradus – apmoka ją savo sąskaita.

2.6. Draudžiami siųsti objektai – daiktai, kurie negali būti siunčiami naudojantis Platformos valdytojo teikiamomis paslaugomis. Tokių objektų sąrašą nustato kiekvienas Vežėjas. Platformos valdytojas taip pat gali traktuoti tam tikrus objektus Draudžiamais siųsti objektais Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.

 1. UŽSAKYMO PATEIKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

3.1. Platformos valdytojas paslaugas teikia paslaugas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka tik pagal Pirkėjo pateiktą užsakymą (toliau – „Užsakymas“). Platformos valdytojas ir Pirkėjas susitaria, kad Platformos valdytojas neprisiima įsipareigojimo priimti Užsakymus iš Pirkėjo ir užsakymas bus laikomas priimtu tik gavus patvirtinimą iš Platformos valdytojo. Platformos valdytojas pasilieka teisę vienašališkai atsisakyti priimti ir/ar atšaukti bet kurį pateiktą Užsakymą.

3.2. Platformos valdytojas turi Platformoje raštu patvirtinti Pirkėjo pateiktą Užsakymą per 1 kalendorinę dieną nuo Užsakymo apmokėjimo momento. Jeigu užsakymas nepatvirtinamas per šį laikotarpį, turi būti vykdomi 12.7. punkte nurodyti veiksmai. Iki kol Platformos valdytojas patvirtina Užsakymą, laikoma, kad Pirkėjo Užsakymas nėra patvirtintas, o Platformos valdytojas nevykdo šio Užsakymo.

3.3. Platformos valdytojas turi teisę atsisakyti vykdyti Užsakymą, kuriame Pirkėjas nurodė ne visus arba neteisingus rekvizitus ir kitus duomenis, reikalingus Užsakymo įvykdymo procese.

3.4. Pirkėjas turi teisę prašyti Platformos valdytojo atšaukti Užsakymą. Pirkėjas teisę atsisakyti Užsakymo įgyvendina tinkamai, jeigu Pirkėjas pateikia nedviprasmišką laisvos formos pareiškimą dėl Užsakymo atšaukimo. Pirkėjas Užsakymo atšaukimo pranešimą, kartu užsakymo numeriu, nurodytu sąskaitoje - faktūroje, privalo siųsti Platformos valdytojui elektroniniu paštu orders@pickit.lt.

3.5. Platformos valdytojas patvirtina Pirkėjo 3.4. punkte pateiktą pareiškimą dėl konkretaus Užsakymo atšaukimo per 2 darbo dienas, jeigu Platformos valdytojas nepateikia pagrįstos delsimo priežasties.

3.6. Jeigu Siuntėjas jau išsiuntė Užsakyme užsakytą Siuntą, Pirkėjas ir Platformos valdytojas sutaria, kad toks Užsakymas laikomas užbaigtu, o paslaugos – suteiktos. Jeigu pinigų grąžinimo priežastis yra Vežėjo atsakomybėje, Platformos valdytojas tarpininkauja tarp Pirkėjo ir Vežėjo dėl kompensacijos ir pinigų grąžinimo.

3.7. Pirkėjas pateikia atskirus pranešimus dėl kiekvieno Užsakymo atšaukimo. Pirkėjo pateiktas pranešimas dėl konkretaus Užsakymo grąžinimo neturi įtakos kitų Užsakymų ir jų atšaukimo procedūrų vykdymui.

3.8. Pirkėjas savo teise atšaukti Užsakymą privalo naudotis sąžiningai, nepiktnaudžiauti ir sumokėti Papildomas išlaidas, jeigu tokios pritaikomas.

 1. SIUNTOS PERDAVIMAS VEŽĖJUI

4.1. Pirkėjas privalo pateikti Vežėjui paruoštą, tinkamai supakuotą ir atitinkančią Taisykles Siuntą. Pagal nutylėjimą, ant kiekvienos Siuntos Pakuotės privalo būti nurodyti Siuntėją ir Gavėją identifikuojantys žymenys (Platformoje sugeneruotas Siuntos Pakuočių žymuo(-ys), kuris(-ie) pateikiamas(-i) Pirkėjui po sėkmingo Užsakymo apmokėjimo).

4.2. Už visą apie Siuntą ir kitą Užsakymo metu pateikiamą informaciją yra atsakingas Pirkėjas. Pirkėjas įsipareigoja atlyginti visus Vežėjo ir Platformos valdytojo patirtus nuostolius, kurie gali atsirasti dėl neteisingų ar klaidingai Platformos valdytojui ar Vežėjui pateiktų duomenų.

4.3. Platformos valdytojas ir Vežėjas neprivalo tikrinti informacijos, kuri pateikiama Užsakyme ar Užsakymo vykdymo metu, teisingumo. Pirkėjas vienašališkai atsakingas už pateiktų duomenų teisingumą. Vežėjas neprivalo šių duomenų tikrinti.

4.4. Siuntos priėmimo datą, laiką ir vietą, jeigu tokios parinktys taikomos, Pirkėjas nurodo kurdamas Užsakymą. Pirkėjo pasirinkti Siuntos Pakuočių paėmimo data ir laikas nėra garantuoti.

4.5. Už siunčiamos Siuntos turinį yra atsakingas Pirkėjas.

4.6. Jeigu nenurodyta kitaip, Siuntėjas privalo atsispausdinti iš Platformoje Užsakymo informacinio puslapio Siuntos Pakuočių žymenis (Siuntos lipdukus / Siuntos lipdukus). Jeigu nesilaikoma šios nuostatos, Pirkėjas atsako už galimas kilti pasekmes, o Pirkėjo teikiami skundai ir užklausos dėl pinigų grąžinimo – atmestos. Pirkėjas prisiima visą riziką, jog dėl šios nuostatos nesilaikymo gali būti apmokestintas Papildomomis išlaidomis.

4.7. Vežėjas turi teisę nepriimti nesupakuotos, blogai supakuotos, nepažymėtos ar netinkamai pažymėtos Siuntos, taip pat Siuntos, kurioje gali būti draudžiami siųsti daiktai ar Siuntos, kuri neatitinka Vežėjo taisyklių ir sąlygų.

4.8. Vežėjas turi teisę nelaukti, kol Siuntėjas paruoš Siuntą perdavimui.

4.9. Vežėjas turi teisę pakeisti Siuntos numerį. Informaciją apie Siuntą galima gauti tik susisiekus su Platformos valdytoju.

4.10. Siuntėjas privalo sudaryti sąlygas Vežėjui Siuntą paimti.

 1. REIKALAVIMAI SIUNTOMS

5.1. Siunčiami daiktai privalo būti saugiai ir tinkamai supakuoti į Pakuotes. Bet koks daiktas, pritvirtintas prie Siuntos Pakuotės išorėje, gali būti traktuojamas kaip Draudžiamas siųsti objektas.

5.2. Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tinkamą ir saugų Siuntos pakavimą bei už šių reikalavimų laikymąsi. Bet koks Pirkėjo skundas dėl žalos, kurios priežastimi buvo netinkama ir ar nepakankama Pakuotė, gali būti atmestas kaip nepagrįstas.

5.3. Pirkėjas sutinka, kad jo Siuntai padarius žalą kitai Siuntai ar daugiau Siuntų, jis atlygins žalą Platformos valdytojui, Vežėjui ir ar kitų Siuntų Siuntėjams pareikalavus.

5.4. Kiti reikalavimai Siuntoms išdėstyti 11 skyriuje nurodytose Vežėjų taisyklėse.

 1. SIUNTŲ SUSPENDAVIMAS, GRAŽINIMAS, SUNAIKINIMAS AR TIKRINIMAS

6.1. Siuntos, kurios priskirtinos arba galimai priskirtinos prie Draudžiamų siųsti objektų sąrašo, ar Siuntos priimtos gabenimui nežinant, kad jos netinkamai supakuotos, ar Nekompensuojamosios Siuntos gali būti grąžintos Siuntėjui Pirkėjo išlaidomis, pritaikyta 130 Eur (šimto trisdešimt eurų) bauda už draudžiamų daiktų siuntimą, sulaikytos gavėjo šalies Muitinėje ir (arba) laikomos, kol Gavėjas jas atsiims. Šiais nurodytais atvejais Gavėjas bus informuotas apie terminus, iki kada gali atsiimti Siuntą. Gavėjui iki nurodyto termino neatsiėmus Siuntos ir nesant susitarimo dėl kitokių Siuntos atsiėmimo terminų (Pirkėjui dėl to apmokant visas susidarančias Papildomas su Siuntos laikymu, saugojimu ar bet kokias kitas išlaidas), Siunta gali būti sunaikinta. Pirkėjas pripažįsta ir supranta, kad visais atvejais užsakydamas, perduodamas arba visais atvejais sąlygodamas Draudžiamų siųsti objektų pervežimą, prisiima visišką atsakomybę už galimas tokių daiktų pervežimo pasekmes ir įsipareigoja padengti Vežėjo ir Platformos valdytojo visus dėl to patirtus nuostolius bei Platformos valdytojo priskirtas baudas ir Papildomas išlaidas.

6.2. Be žalos atlyginimo ar kompensacijos Pirkėjui Siunta gali būti sunaikinta, jeigu:

6.2.1. Gavėjas arba Siuntėjas atsisako (arba tokių veiksmų neatlieka) atsiimti Siuntą iki nustatyto termino;

6.2.2. Siuntos turinys (daiktai) apima Draudžiamus siųsti objektus;

6.2.3. Siunta pažeidžiama ir Siuntos turinys kelia pavojų kitoms Siuntoms, žmonių sveikatai bei jų saugumui;

6.2.4. kitais atvejais numatytais Lietuvos Respublikos įstatymuose ir teisės aktuose, priėmus kitoms valstybinėms institucijoms atitinkamus sprendimus.

6.3. Pirkėjas sutinka, kad teisę netrukdomai tikrinti Siuntą turi Platformos valdytojas, Vežėjas, Muitinė ir kitos valstybinės institucijos.

6.4. Vežėjas turi teisę bet kuriuo metu sustabdyti Siuntos pristatymą ir patikrinti Pakuotės turinį, vadovaujantis Vežėjo taisyklėmis, jeigu turi įtarimų, kad Siuntoje pristatymui buvo perduoti Draudžiami siųsti objektai, taip pat daiktai ar medžiagos, galintys kelti pavojų žmonių sveikatai ar kitoms Siuntoms arba yra draudžiami vežti kitų valstybių teritorija. Tokiu atveju Platformos valdytojas ir Vežėjas imasi visų būtinų saugumo priemonių ir turi teisę kreiptis į atitinkamas valstybines institucijas, todėl Pirkėjas ir arba Siuntėjas gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.

6.5. Pirkėjas neprieštarauja ir sutinka bei įsipareigoja nereikšti jokių pretenzijų Vežėjui ir Platformos valdytojui, įskaitant ir piniginius reikalavimus, jeigu kompetentingos valstybinės institucijos, tarnybos ar kitos įstaigos atidarys ir arba patikrins bet kurią Siuntą.

6.6. Jeigu Siunta sulaikyta Muitinėje, yra grąžinama Pirkėjui ar Siuntėjui arba Gavėjas jos atsisakė, siunta yra sunaikinama, grąžinama ar konfiskuota šio skyriaus numatytomis sąlygomis, Platformos valdytojas turi teisę nepriimti su tuo susijusio skundo ar pretenzijos. Jeigu Siunta grąžinama, Užsakymas laikomas įvykdytu, o apmokėjimas negali būti grąžintas. Pakartotinio siuntimo išlaidas, jeigu toks reikalingas, apmoka Pirkėjas kaip Papildomas išlaidas.

6.7. Atsinaujinus konkretaus Vežėjo taisyklėms Užsakymo vykdymo metu, tokių taisyklių sąlygos laikomos galiojančiomis ir taikomos, įskaitant ir Pirkėjo bei Gavėjo teises ir įsipareigojimus, jau vykdomam Užsakymui.

 1. SIUNTŲ PRISTATYMAS

7.1. Vežėjui atvežus Siuntą į paskirties vietą, Vežėjas Gavėjui sudaro sąlygas gauti Siuntą. Pirkėjas atsako už tai, kad Gavėjas siuntą priimtų Taisyklėse nustatyta tvarka.

7.2. Susidarius aplinkybėms, kurios apsunkina Siuntos perdavimą Gavėjui, Vežėjas elgiasi Vežėjo taisyklių nustatyta tvarka. Jeigu Platformos valdytojas turi priimti kokį nors sprendimą, susijusį su Siunta, Platformos valdytojas susisiekia su Pirkėju dėl tolimesnių veiksmų. Jeigu Pirkėjas per Platformos valdytojo nurodytą terminą nepateikia prašomų instrukcijų ar nepriima konkrečių sprendimų Siuntos pristatymo ar grąžinimo klausimais, Platformos valdytojas pasilieka teisę Pirkėjo vardu Siuntą grąžinti Siuntos Siuntėjui arba Siuntą iškrauti, perduoti saugojimui. Visus susidariusios 7.2. punkte išlaidos laikomos Papildomomis išlaidomis, kurias apmokėti įsipareigoja Pirkėjas.

7.3. Pirkėjas privalo nurodyti kiekvienos Siuntos Gavėjo aktyvų ir naudojamą kontaktinį telefono numerį. Vežėjas turi teisę atsisakyti skambinti į kitos šalies kontaktinius telefono numerius. Platformos valdytojas neprisiima atsakomybės ir atsisako grąžinti apmokėjimą už pristatymą Siuntų, kurios buvo nepristatytos dėl nurodytų netikslių Gavėjo kontaktinių duomenų.

7.4. Jeigu Siunta pervežimo metu buvo labai pažeista ir nebegali būti gabenama toliau, Platformos valdytojas apie tai elektroniniu paštu informuos Pirkėją dėl tolimesnių veiksmų.

7.5. Jeigu Gavėjas atsisako Siuntos, Siunta gali būti grąžinta Siuntėjui Pirkėjo išlaidomis Papildomų išlaidų pavidalu. Negavus apmokėjimo iki Platformos valdytojo nustatyto termino, Siunta gali būti sunaikinta, skundas dėl dingusios Siuntos nebegali būti pateiktas.

 1. DRAUDŽIAMI SIŲSTI OBJEKTAI (DAIKTAI)

8.1. Draudžiamų siųsti objektų sąrašą skelbia kiekvienas Vežėjas savo taisyklėse arba papildomame šaltinyje, kurie nurodyti šių Taisyklių 11 skyriuje. Už Draudžiamų siųsti objektų siuntimą visą atsakomybę prisiima Pirkėjas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

8.2. Pirkėjas, prieš pateikdamas Užsakymą, privalo įsitikinti, jog Siuntos Pakuotėse esantys daiktai (prekės) ar kiti objektai nėra Draudžiami siųsti objektai.

8.3. Jeigu Vežėjas ar Platformos valdytojas pastebi, kad Pirkėjas galimai siunčia daiktus ar kitus objektus iš Draudžiamų siųsti objektų sąrašo ar aprašymo, Platformos valdytojas turi teisę anuliuoti Užsakymą.

8.4. Pirkėjas supranta ir sutinka, kad visais atvejais užsakydamas, perduodamas arba visais atvejais sąlygodamas Draudžiamų siųsti objektų pervežimą (įskaitant atvejus, kai tai atlieka Siuntėjas), prisiima visišką atsakomybę už galimas tokių daiktų pervežimo pasekmes ir įsipareigoja padengti Vežėjo ir Platformos valdytojo visus dėl to patirtus nuostolius bei Platformos valdytojo priskirtas baudas ir Papildomas išlaidas šių Taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 1. PRETENZIJŲ REIŠKIMO TVARKA

9.1. Pretenziją apie apgadintą ar dingusią Siuntą Pirkėjas Platformos valdytojui raštu pateikia ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Siuntos pristatymo Gavėjui ar nuo laiko, iki kurio konkretus Vežėjas teigia galintis pristatyti Siuntą Gavėjui nuo Siuntėjo Siuntos perdavimo momento Vežėjui.

9.2. Pretenzijos, skundai ar pastebėjimai turi būti perduodami Platformos valdytojui el. paštu orders@pickit.lt. Pretenzijos, skundai ar pastebėjimai perduoti tiesiogiai Vežėjui nesudaro pagrindo Platformos valdytojui ar Vežėjui imtis konkrečių veiksmų, kurie buvo nurodyti pretenzijoje, skunde ar pastebėjime, o Vežėjas neturi teisės ir pagrindo priimti tokios informacijos. Platformos valdytojas Pirkėją apie gautą skundą, pretenziją ar pastebėjimą informuoja per 5 darbo dienas, nuo tokios užklausos pateikimo dienos.

9.3. Platformos valdytojas pretenzijų, skundų ir pastebėjimų nagrinėjime tarpininkauja tarp Pirkėjo ir Vežėjo, o kompensacija, jeigu tokia priklauso, bei jos skyrimo ir dydžio nustatymo tvarka yra taikoma tokia, kokią tokiose situacijoje taiko Vežėjas vadovaudamasis Vežėjo nustatytomis taisyklėmis. Kompensaciją, jeigu tokia priklauso, Platformos valdytojas Pirkėjui perveda į pretenzijos ar skundo užklausoje nurodytą banko sąskaitą per 30 kalendorinių dienų nuo pateiktos pretenzijos ar skundo patvirtinimo momento.

9.4. Apgadinta Siunta su visa Pakuote Gavėjo turi būti saugoma bei prieinama patikrinimui pristatymo adresu visą pretenzijos ar skundo nagrinėjimo laiką.

9.5. Platformos valdytojas turi išnagrinėti rašytinį Pirkėjo skundą, pretenziją ar pastebėjimą per 95 kalendorines dienas nuo to momento, kai Pirkėjas pateikė visą reikalingą informaciją išnagrinėti skundą, pretenziją ar pastebėjimą.

9.6. Pretenzijos ir skundai, pareikšti praėjus 3 (trims) mėnesiams nuo Siuntos išsiuntimo dienos, nenagrinėjami.

 1. PLATFORMOS VALDYTOJO ATSAKOMYBĖ

10.1. Platformos valdytojas yra atsakingas tik Pirkėjui. Platformos valdytojas neturi teisės kontaktuoti su kitomis šalimis (pavyzdžiui Siuntėju ar Gavėju) negu Pirkėjas dėl Pirkėjo Užsakymo.

10.2. Už pervežimo metu prarastas ar apgadintas Siuntas, Platformos valdytojo maksimali atsakomybė Pirkėjui siekia konkretaus Vežėjo, kurio paslaugas teikiant Siunta buvo prarasta ar apgadinta, taisyklių nustatyta tvarka bei dydžiu. Pagal nutylėjimą, tokiu atveju Vežėjas kompensaciją skiria Platformos valdytojui, o šis - kaip tarpininkas - Pirkėjui.

10.3. Platformos valdytojas neatsako už jokius valstybinių institucijų veiksmų sukeltus vėlavimus, nuostolius ar žalą, Siuntos konfiskavimą, sunaikinimą, sulaikymą ir kt. veiksmus ar jei dėl Siuntos buvo imtasi kokių nors teisinių veiksmų pagal taikomą teisę.

10.4. Platformos valdytojas ir Vežėjas neatsako už žalą, kuri atsirado dėl natūralių siunčiamų daiktų (prekių) savybių, dėl kurių jie buvo visiškai ar iš dalies prarasti ar sugadinti: sudužę, surūdiję, nubyrėję, sulūžę, sugniuždyti.

10.5. Žala pagal pagrįstą ir Platformos valdytojo patvirtintą Pirkėjo pretenziją atlyginama per 40 (keturiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.

 1. VEŽĖJŲ ATSAKOMYBĖ

11.1. Užsakyme užsakyto Vežėjo atsakomybė ir įsipareigojimai apsiriboja tik konkretaus Vežėjo taisyklėse nurodyta atsakomybe bei įsipareigojimuose, įskaitant ir galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus bei teisės aktus. Konkrečių vežėjų taisyklės nurodytos 11.2. ir 11.3. punktuose.

11.2. Vežėjų pakavimo taisyklės:

11.2.1. Pristatymo būdai „Omniva“: https://cdn.pickit.lt/downloads/files/parcels_pickit_lt/rules/omniva_packing.pdf.

11.2.2. Pristatymo būdai „Siuntos autobusais“: https://cdn.pickit.lt/downloads/files/parcels_pickit_lt/rules/sautobusais_packing.pdf.

11.2.2. Pristatymo būdai „Itella“ ir „Smartpost“: https://itella.lt/private-customer/smartpost/pakavimo-instrukcija.

11.3. Vežėjų taisyklės:

11.3.1. Pristatymo būdai „Omniva“: https://cdn.pickit.lt/downloads/files/parcels_pickit_lt/rules/omniva_rules.pdf.

11.3.2. Pristatymo būdai „Siuntos autobusais“: https://cdn.pickit.lt/downloads/files/parcels_pickit_lt/rules/sautobusais_rules.pdf.

11.3.2. Pristatymo būdai „Itella“ ir „Smartpost“: https://cdn.pickit.lt/downloads/files/parcels_pickit_lt/rules/itella_rules.pdf.

11.4. Pirkėjas įsipareigoja laikytis visų konkretaus Vežėjo taisyklių. Jeigu Pirkėjas (arba Siuntėjas ir ar Gavėjas) nesilaiko Vežėjo taisyklių, Pirkėjas įsipareigoja apmokėti visas susidariusias Papildomas išlaidas, susidariusias dėl šių taisyklių nesilaikymo.

11.5. Jeigu Siunta yra prarandama ar apgadinama dėl Vežėjo kaltės, Vežėjas prisiima atsakomybę bei įsipareigojimą skirti kompensaciją konkretaus Vežėjo taisyklių numatyta tvarka. Vežėjas kompensaciją skirti įsipareigoja Platformos valdytojui, Platformos valdytojas – kaip tarpininkas – Pirkėjui.

11.6. Vežėjo numatytas Siuntos pristatymo terminas neįpareigoja Vežėjo Siuntą pristatyti Siuntą per šį numatytą laikotarpį.

11.7. Vežėjų taisyklės nurodytos Taisyklių 11.2. ir 11.3. punktuose neturi viršenybės prieš šių Taisyklių nuostatas. Šių Taisyklių nuostatos yra viršesnės už bet kurių kitų šiose Taisyklėse nurodytų dokumentų nuostatas.

 1. ĮKAINIAI IR APMOKĖJIMAS

12.1. Atitinkamų paslaugų galiojanti momentinė kaina nurodoma Platformos paslaugų kainos skaičiuoklėje, užsakymo pildymo metu ir pateikiama sėkmingai patvirtinus užsakymo duomenis. Kaina nurodoma eurais (EUR), jeigu Platformos Naudotojas nepakeitė valiutos pateikimo nustatymų Platformos turinio pateikimo nustatymų. Po užsakymo duomenų patvirtinimo Platformos paslaugų užsakymo puslapyje, paslaugų kaina gali nesutapti su anksčiau pateiktu paslaugų užsakymo kainos pasiūlymu, jeigu tuo metu Platformos valdytojas pakeitė Platformoje parduodamų paslaugų kainodarą arba kaina buvo patikslinta atsižvelgiant į Platformos paslaugų užsakymo puslapyje pateiktus duomenis. Jeigu pasikeitė užsakymo apmokėjimo suma, pirkėjas tęsdamas užsakymo procesą patvirtina, jog sutinka su galutine apmokėjimo suma.

12.2. Visus Siuntos gabenimo metu susidarius mokesčius, kuriuos gali pritaikyti Siuntos adresato šalies Muitinė, apmoka Siuntos adresatas, o susidariusias Papildomas išlaidas turi apmokėti Pirkėjas.

12.3. Platformos valdytojas turi teisę vienašališkai, be išankstinio perspėjimo, keisti teikiamų paslaugų kainodarą ir galutinės užsakymo kainos skaičiavimo būdą. Tuo metu taikoma ir galiojanti kainodara yra ta, kuri apskaičiuojama ir pateikiama užsakymo pateikimo patvirtinimo metu. Preliminari teikiamų paslaugų kaina apskaičiuojama Platformos paslaugų kainų skaičiuoklėje.

12.4. Platformos valdytojas savo nuožiūra gali inicijuoti parduodamoms paslaugoms įvairias akcijas bei nuolaidas. Platformos valdytojas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas įsigalioja nuo paskelbimo apie pakeitimus momento ir atgal netaikomas.

12.5. Apmokėjimas vykdomas per Platformos užsakymo eigoje pasirinktą mokėjimo būdą. Apmokėjimo atlikimas kitokiu negu Platformos užsakymo eigoje pasirinktu mokėjimo būdu gali būti nepatvirtintas, neįskaitytas, o užsakymo paslaugos neaktyvuotos. Tokio mokėjimo grąžinimo mokėjimo mokėtojui išlaidas Platformos valdytojui kompensuoja grąžinamos sumos gavėjas, Platformos valdytojui grąžinant grąžinamos sumos ir tokio grąžinimo išlaidų skirtumą arba, jeigu išlaidos didesnės arba lygios grąžinamai sumai, pervedant kompensaciją Platformos valdytojui bankiniu pavedimu. Jeigu grąžinama suma yra mažesnė arba lygi apskaičiuotai grąžinimo proceso išlaidų kompensacijai, Platformos valdytojas inicijuoja grąžinimą tik gavęs grąžinamos sumos gavėjo sumokėtą kompensaciją.

12.6. Negavus apmokėjimo per Platformos užsakymo eigoje pasirinktą mokėjimo būdą, užsakymas nutraukiamas ir paslaugos suteikimas neinicijuojamas.

12.7. Jeigu mokėjimas nebuvo patvirtintas dėl techninių sistemos priežasčių, Pirkėjas privalo susisiekti su Platformos valdytoju el. paštu orders@pickit.lt laiške pateikdamas mokėjimą įrodančius dokumentus per 4 kalendorines dienas nuo mokėjimo įvykdymo, o Platformos valdytojas per 4 darbo dienas nuo užklausos gavimo įsipareigoja patikrinti mokėjimo įvykdymo faktą ir apie tolimesnius žingsnius informuoti užklausą pateikusį asmenį. Jeigu Platformos valdytojas negali per 4 darbo dienas išnagrinėti užklausos, per šį laikotarpį informuoja užklausą pateikusį asmenį dėl termino pratęsimo. Užklausą pateikęs asmuo turi pakartoti užklausos pateikimą, jeigu nesulaukia jokio atsakymo per 4 darbo dienas. Atsakymas gali būti nepateiktas, jeigu išsiųsta užklausa nepasiekė Platformos valdytojo dėl techninių kliūčių. Jeigu Pirkėjas, esant tokioms aplinkybėms, nesusisiekia su Platformos valdytoju šiame punkte nurodytu el. paštu per 4 kalendorines dienas, patvirtinant užsakymą gali būti taikoma tuo metu galiojanti paslaugų kainodara. Susidarius užsakymo apmokėjimo sumos trūkumui, likusią užsakymo sumos dalį apmoka Pirkėjas pagal išrašytą išankstinę sąskaitą – faktūrą. Jeigu Pirkėjas pageidauja inicijuoti pinigų grąžinimą, taikoma 6.5. punkte nurodyta mokėjimo grąžinimo išlaidų kompensavimo tvarka.

12.8. Jeigu užsakymo metu buvo pateikti klaidingi užsakymo duomenys arba Siunta buvo grąžinta, arba užsakymo Platformoje metu užsakytas Vežėjas pritaikė papildomas išlaidas, skaičiuojamos Papildomos išlaidos.

12.9. Sąskaita - faktūra už kiekvieną užsakymą sugeneruojama, kai Platformos valdytoją pasiekia mokėjimas už inicijuotą užsakymą Platformoje per Platformos užsakymo eigoje pasirinktą mokėjimo būdą.

 1. PAPILDOMOS IŠLAIDOS

13.1. Visos išlaidos ir mokesčiai, kurias Platformos valdytojas patyrė ar gali patirti ir kuriuos Platformos valdytojui gali paskaičiuoti bei pritaikyti patvirtintam užsakymui valstybinės institucijos ir ar Vežėjai, ir kurių nebuvo galima paskaičiuoti užsakymo pateikimo metu, vadinamos Papildomomis išlaidomis. Už susidariusias Papildomas išlaidas išrašomos papildomos išankstinės sąskaitos – faktūros, remiantis Platformos valdytojui valstybinių institucijų ir ar Vežėjo pateiktais skaičiavimais bei kainodara, t.y. remiantis Platformos valdytojui pateiktomis sąskaitomis, kurias gauna iš valstybinių institucijų ir ar Vežėjų).

13.2. Papildomos išankstinės sąskaitos faktūros už Papildomas išlaidas išrašomos ir Pirkėjas apie tai informuojamas tik tuomet, kai informaciją apie susidariusias Papildomas išlaidas Platformos valdytojui pateikia Vežėjas.

13.3. Jeigu Papildomos išlaidos susidaro dėl klaidingos Pirkėjo pateiktos informacijos Platformoje užsakymo pateikimo metu, prie susidariusių Papildomų išlaidų pridedama 5 EUR (penkių eurų) bauda. Jeigu Papildomos išlaidos susidaro dėl draudžiamų siųsti daiktų siuntimo, Pirkėjui taikoma 130 EUR (šimto trisdešimt eurų) bauda.

13.4. Jeigu 7.1. ir 7.2. punktuose nurodyta išankstinė sąskaita – faktūra nėra apmokama per 10 kalendorinių dienų, Platformos valdytojas išrašo išankstinę sąskaitą – faktūrą su 7 EUR + 11% nuo neapmokėtos išankstinės sąskaitos – faktūros sumos (septynių eurų plius vienuolika procentų nuo neapmokėtos išankstinės sąskaitos – faktūros sumos) administraciniu mokesčiu. Išrašyta išankstinė sąskaita – faktūra su administraciniu mokesčiu perduodama skolai išieškoti trečiosioms šalims.

13.5. Papildomos išlaidos atsiranda šiais, bet neapsiribojant, atvejais:

13.5.1. kai Siuntos adresatas (Gavėjas) neatsiima ar nesutinka atsiimti Siuntos ir ji grąžinama užsakymo informacijoje nurodytam Siuntėjui;

13.5.2. kai Pirkėjas nurodo klaidingus pristatymo duomenis;

13.5.3. kai Pirkėjas nurodo klaidingus Siuntos Pakuočių išmatavimus, svorius bei kitus pristatymo kainą įtakojančius duomenis;

13.5.4. kai siunčiami draudžiami siųsti daiktai;

13.5.5. kai Siunta nėra tinkamai supakuojama ar paženklinama;

13.5.6. kitais čia neįtrauktais atvejais, kurie susidaro dėl ne Platformos valdytojo kaltės.

13.6. Susidarius Papildomoms išlaidoms, priklausomai nuo priežasčių, kurios lėmė tokių išlaidų susidarymą, Siunta gali būti sulaikyta, konfiskuota ar kitaip apdorojama pagal Vežėjo siuntų gabenimo taisykles ir ar Lietuvos Respublikos įstatymus bei kitus teisės aktus.

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Užsakovas turi laikytis konfidencialumo informacijos, pateiktos Platformoje atžvilgiu (pavyzdžiui, užsiregistravęs bet kurioje, įskaitant šią Platformą, Platformos valdytojo platformoje, komunikuodamas), ir yra atsakingas už bet kokias informacijos atskleidimo trečiosioms šalims pasekmes, nesvarbu, ar tas atskleidimas buvo tyčinis, ar įvyko dėl aplaidumo ar neapdairumo.

14.2. Platformos valdytojas neprisiima atsakomybes, jeigu Vežėjas nepristatė Siuntos Pakuočių per nurodytą pristatymo laiką.

14.3. Pripažinus kurią nors Taisyklių nuostatą neteisėta, kitos nuostatos lieka galioti.

14.4. Dėl atvejų, nenumatytų Taisyklėse, Pardavėjas ir Pirkėjas tariasi atskirai ir, jei reikalinga, sudaro sutartį raštu.

14.5. Jei manote, kad Jūsų teisės pažeistos, susisiekite su mumis el. pašto adresu orders@pickit.lt ir mes pasistengsime kuo greičiau išspręsti kilusias problemas. Nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Lietuvos Respublikos teisę.

14.6. Platformos valdytojas turi teisę bet kuriuo metu papildyti ar pakeisti šias taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja iškart po jų paskelbimo Platformoje. Atlikdamas užsakymą, Pirkėjas turi galimybę susipažinti su naujausia Taisyklių versija užsakymo duomenų pildymo Platformos puslapyje.

14.7. Pasikeitus šiose Taisyklėse nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos tų teisės aktų nuostatos.